• Кримінальним законом передбачена відповідальність за порушення встановлених гарантій та професійної таємниці. Окрім довіреної усно інформації, передання письмових документів адвокату створить додаткові гарантії їх збереження від посягань сторонніх осіб, а інколи і правоохоронних органів.

  Адвокатська таємниця – одна із видів професійних таємниць, це водночас і правова і морально-етична категорія. Для грамотного адвоката вона основа його успішної професійної діяльності, пов’язаної із захистом прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Це передумова довірчих відносин між ним та його клієнтом, гарантія здійснення належного захисту та представництва інтересів клієнта. Психологічна атмосфера, яка складається між адвокатом та клієнтом, впливає на подальші відносини, результативність яких здебільшого залежить від довіри клієнта.

  Кожний громадянин, звернувшись до грамотних адвокатів нашої компанії в м. Київ, може розраховувати те, що повідомлене ним за жодних обставин не буде розголошено. Збереження таємниці спілкування людини із захисником – одне з основних невід’ємних прав людини. Це те, у чому клієнт може бути впевнений, незважаючи на будь-які обставини.

  Видатний російський юрист А.Ф. Коні дуже тонко та яскраво висловив суть стосунків між адвокатом і громадянином, який звертається до нього за допомогою: “Між захисником і тим, хто в тривозі й тузі від обвинувачення, яке грізно насунулося на нього, сподіваючись на допомогу, встановлюється тісний зв’язок довіри та щирості. Захиснику відкриваються тайники душі, йому прагнуть пояснити свою вину чи пояснити своє падіння і свою ганьбу, що приховується від інших, такими подробицями особистого життя і сімейного побуту, стосовно яких сліпа Феміда повинна бути й глухою”. Цитата ця, звісно, більше відображає по своїй суті роль адвоката як захисника в кримінальному праві, однак адвокатська таємниця охоплює собою усі сфери діяльності адвоката, в тому числі й просте представництво клієнта.

  Якщо читати букву закону, то відповідно до статті 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату про клієнта, а також питання, з яких клієнт звертався до адвоката, зміст порад, консультацій, роз’яснень, складені документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані під час здійснення адвокатської діяльності.

  Крім того, згідно п. 2 ч. 1 статті 23 Закону професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема: забороняється вимагати від адвокат а, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинене право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, коли особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому Законом.

  То ж що може вважатися охоронюваною законом таємницею в роботі адвоката? На думку правників це може бути:

  • факт звернення особи за правовою допомогою;
  • будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту або іншій особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), у зв’язку з наданням професійної правничої (правової) допомоги або зверненням особи за правовою допомогою;
  • зміст будь-якого спілкування, листування та інших комунікацій (в тому числі з використанням засобів зв’язку) адвоката, помічника адвоката, стажиста з клієнтом або особою, яка звернулася за наданням професійної правничої (правової) допомоги;
  • зміст порад, консультацій, роз’яснень, документів, відомостей, матеріалів, речей, інформації, підготовлених, зібраних, одержаних адвокатом, помічником адвоката, стажистом або наданих ним клієнту в рамках професійної правничої (правової) допомоги чи інших видів адвокатської діяльності.

  Коло відомостей, які охоплюються поняттям «адвокатська таємниця», містить не лише факти, повідомлені клієнтом, а й дані, які він з деяких міркувань не бажає робити предметом судового дослідження, хоча вони можуть зміцнити його позицію (наприклад, клієнт не хоче допустити обговорення своїх стосунків з деякою особою). Як одні, так й інші відомості, довірливо повідомлені адвокату, не можуть бути пред’явлені не тільки суду, а й будь-якій іншій третій особі.

  Кваліфікований адвокат зобов’язаний забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до збереження конфіденційної інформації або її розголошення. Умовами такими є, як правило, офіс адвоката, який перебуває під охороною державної охоронної структури, сейф з високим класом захисту, відеоспостереження. Також, за необхідності, адвокат може звернутися до банку для зберігання документів, що є посиленням гарантій обмеження доступу сторонніх осіб до них. В цьому разі вступає в дію банківське нерозголошення.

  Розголошення відомостей, що складають конфіденційну інформацію, заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органів дізнання, слідства і суду допитати адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю.

  Адвокатська таємниця виникає незалежно від джерела отриманих відомостей. Їх може адвокат отримати в процесі розгляду справи, інформація може надходити від осіб, котрі не беруть участь у справі, але з якоїсь причини звернулися за порадою з питання, пов’язаного із спірною правовою ситуацією. Дані можуть виходити від довірителя під час ведення адвокатом його справи. Нарешті, джерелом поінформованості про обставини, що мають значення для справи, можуть бути письмові матеріали, отримані на запит адвоката. До речі, запит адвоката є дієвим і швидким способом збирання необхідних відомостей у справі.

  Будь-які відомості чи документи клієнта, який користується послугами адвоката, підпадають під статус заборони розголошення даних, а отже важлива конфіденційна та комерційна інформація перебуває під надійним захистом від сторонніх осіб. В умовах українських реалій ведення бізнесу послуга з адвокатського зберігання документів стає все більш затребуваною.

  Так, найпоширенішими для підприємців неприємностями є:

  • позапланові перевірки контролюючих органів;
  • спроби рейдерського захоплення підприємств та їх приміщень;
  • вилучення інформації та документів під виглядом проведення оперативно-розшукових заходів або слідчих дій;
  • направлення державними та контролюючими органами запитів про надання конфіденційної інформації.

   

  Якщо початковим моментом виникнення таємниці є факт звернення до адвоката, то обов’язок адвоката зберігати адвокатську таємницю не припиняється за жодним рішенням у справі. Для адвоката дія принципу конфіденційності не обмежена в часі. Зберігати таємницю адвокат зобов’язаний не лише в ході ведення справи, а й не має права розголошувати зміст своїх бесід із клієнтом і після розгляду справи.

  Співпраця з адвокатом завжди є вигідною для клієнта. Адже, ставши клієнтом адвоката клієнт отримує можливість захистити свої порушені права, а також захисти інформацію про ті чи інші обставини свого життя. Адвокат повинен, по-перше, пильнувати право клієнта на конфіденційність, а, по-друге, виконувати свої обов’язки з надання правової допомоги.

  На нашу думку одним з найбільш дієвих способів захистити свій бізнес та господарську документацію буде передача документації на адвокатське зберігання.

  Інформація і документи можуть зберігатись як в клієнта, так і в самого адвоката. Другий варіант є вигідним для клієнта у зв’язку із тим, що на приміщення, де працює адвокат поширюються гарантії недоторканості.

  Зокрема, відповідно до п.4 ч.1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. Крім цього, ч.2 цієї статті визначає особливі вимоги до проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність. Зокрема, у випадку необхідності проведення таких дій, а також для тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 ч.1 ст.23 Закону.

  Обшук в приміщенні адвоката може проводитись лише виключно з дозволу суду, та лише на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, або прокурора області. Також обов’язковою є присутність представника ради адвокатів регіону, якому під час цих дій надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

  Враховуючи вимоги законодавства, які викладені вище, навіть при санкціонованому доступі до помешкання чи приміщень адвоката, буде витрачений час запросити представника ради адвокатів та на його прибуття на місце події. Такий час надасть змогу з’ясувати причини необхідності вилучення документів та дати правову оцінку законності дій. Беручи до уваги, що для доступу до адвокатської таємниці є певні обмеження, клієнт буде мати час для прийняття рішення з захисту своїх інтересів в несприятливій для нього ситуації.

  Зокрема, Радою адвокатів Київської області для оперативного вирішення таких питань створений та успішно діє Комітет захисту професійних  прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності. Порушення гарантій адвокатської діяльності тягнуть за собою дисциплінарну та кримінальну відповідальність, а саме ст. ст. 162, 364, 365, 367, 397, 398, 399 Кримінального кодексу України.

  Доручаючи свої документи та інформацію кваліфікованому адвокату в м. Київ, Ви отримуєте гарантії нерозголошення цієї інформації. Адже на неї автоматично поширюється статус адвокатської таємниці. В нашій компанії є усе необхідне для надійного збереження документів. Послуга адвоката в Києві зі збереження документів передбачає оформлення відповідного Договору та Акту приймання-передачі документації, в якому детально описуються усі документи, які передаються адвокату для правової допомоги чи фактичного зберігання.

  Наші адвокати в Києві можуть запропонувати Вам додаткові послуги по переведенню документації в електронно-цифровий формат, та надати можливість доступу до таких електронних копій документів. Це дозволить Вам повноцінно працювати, не відчуваючи дискомфорту від відсутності під рукою потрібної інформації.